17 marca 1978r. z inicjatywy 32 kandydatów powołano komitet założycielski Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrowiu, który zwołał 24 kwietnia 1978r. Walne Zgromadzenie Członków założycieli powołującej do życia Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Jastrowiu.

Od 01.07.1978r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Jastrowiu rozpoczyna działalność w piwnicy przy ul. Mickiewicza 40.

Wybrano pierwszą Radę Nadzorczą , której członkami zostali:

1. Kazimierz Prońko            – Przewodniczący Rady
2. Roman Biale                    – Z-ca Przewodniczącego
3. Walerian Jakuta               – członek
4. Tadeusz Cybulski            – członek
5. Irena Orłowska                 – członek
6. Teresa Roszkowska        – członek
7. Edward Sobolewski         – członek
8. Mirosław Zając                  – członek
9. Bronisław Mazur               – członek

Natomiast pierwszy Zarząd został powołany w składzie:

1. Prezes Zarządu – Leopold Górnisiewicz
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych – Stefan Cielas
3. Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych – Anna Woźniak

Rada Nadzorcza Spółdzielni, której w minionych latach przewodniczyli:

1. Kazimierz Prońko    – I Przewodniczący w latach 1978-1983
2. Jan Przybylski          – Przewodniczący w latach 1983-1990
3. Jerzy Kotlarek          – Przewodniczący w latach 1990 – nadal

Zarządem Spółdzielni w minionych latach kierowali:

1. Leopold Górnisiewicz – lipca 1978 – grudnia 1981
2. Roman Biale – od stycznia 1982 do maja 1983
3. Rudlof Paszkiewicz – czerwca 1983 do grudnia 1985
4. Jerzy Kotlarek – od stycznia 1986 do marca 1990
5. Jan Blicharz – od 1 kwietnia 1990 do 31 grudnia 2017
6. Stanisław Gluszkiewicz – od 1 stycznia 2018 roku.

Podstawowym celem statutowym Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków. To zadanie było realizowane od powstania Spółdzielni. Jako pierwszy został wybudowany budynek przy ul.Słowackiego 19, który oddano do użytku 28 marca 1979r., następny budynek przy ul. 1-go Maja 18 oddano w lipcu tego samego raku, a w lutym następnego roku trzeci z kolei.
Równolegle rozpoczęto budowę 2’óch budynków 52 rodzinnych, pierwszy z nich przy ul.Wojska Polskiego 47 oddano w 1982r. I tak kolejno schodziły następne budynki, choć trzeba przyznać, że pozyskanie wykonawców tj. zakładów budowlanych w tym czasie było nie lada gradką.
Do końca 1991r łącznie wybudowano 16 budynków mieszkalnych z 492 mieszkaniami w tym 7 budynków tzw. patronatów Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów Budownictwa Rolniczego w Jastrowiu. Nie zapomniano o infrastrukturze towarzyszącej. Po wieloletnich zabiegach udaje się wespół z Gminną Spółdzielnią S.Ch wybudować pawilon handlowy.
Powstają drogi osiedlowe, parkingi, chodniki i place zabaw. Powstaje świetlica osiedlowa, prowadząca działalność społeczno-wychowawczą dla dzieci i młodzieży. Spółdzielnia Mieszkaniowa zmienia swoja siedzibę i przenosi się do wybudowanego lokalu w piwnicy bloku Wojska Polskiego 37.
Za alejką projektujemy osiedle 21 wieku. Pomyślano o kinie , poczcie, lokalach usługowo-handlowych.
W 1990r. rząd zmienia zasady finansowania budownictwa mieszkaniowego, wycofano się z preferencyjnych zasad kredytowania budownictwa. Wprowadzono kredyt na bardzo wysoki jak wówczas procent poczynając od 112 % w skali roku.

Wobec braku preferencji dla budownictwa i urynkowienia zasad przydziału mieszkań nie podjęto budowy nowych mieszkań.

Od 1991 roku rozpoczęto opomiarowanie mieszkań w zakresie instalacji wodomierzy na wodę ciepłą i zimną oraz zamontowywanie termozaworów i podzielników kosztów centralnego ogrzewania. Korzystając z dotacji na usuwanie wad technologicznych docieplono budynek przy ul.Wojska Polskiego 47 i 45 oraz Mickiewicza 40.
Zniesienie dotacji do centralnego ogrzewania i ciepłej wody rodzi niezadowolenie lokatorów, którzy są obciążani wysokimi kosztami zakupu energii cieplnej.
Władze miasta rozumiejąc problem mieszkańców podjęły decyzję o budowie kotłowni gazowej w Jastrowiu. Cena centralnego ogrzewanie została obniżona, choć na warunki Jastrowia wydaje się nadal bardzo wysoka.

Prowadzimy działalność społeczno-wychowawczą na osiedlu, choć wiele placówek i świetlic o podobnym charakterze przestało w tym czasie istnieć.
Organizowane są różnego rodzaju konkursy, zabawy okolicznościowe dla dzieci wycieczki rowerowe połączone z festynami. Powołano osiedlowe drużyny piłkarskie , piłki nożnej, siatkowej pod nazwą „S M LOKATOR” reprezentujące Spółdzielnię w rozgrywkach lokalnych. W Spółdzielni szafka z pucharami ciągle zostaje uzupełniana o nowe trofea.
Nie zapomina się o osobach starszych, dla nich są organizowane spotkania w świetlicy z okazji różnych świąt, często na spotkania zapraszane są władze miasta, aby właśnie z nimi osoby te mogły podzielić się swoimi problemami.
Za wkład pracy w rozwój spółdzielczości Spółdzielnia decyzją Naczelnej Rady Spółdzielczej w Warszawie zostaje odznaczona za 20 letni wkład pracy „Medalem za zasługi dla Spółdzielczośći”