Regulamin
rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania

1. Celem regulaminu jest ustalenie jednolitych zasad postępowania dla wszystkich lokali przy dokonywaniu rozliczeń kosztów energii cieplnej z tytułu opomiarowania ogrzewania budynków.
2. Regulamin ma zastosowanie do rozliczeń kosztów ogrzewania dla lokali mieszkalnych i użytkowych objętych opomiarowaniem pomiędzy użytkownikami tych lokali a administracją Spółdzielni.
3. Decyzję o objęciu budynku lub grupy budynków kompleksowym opomiarowaniem podejmuje Zarząd.
4. Określenie pojęć występujących w regulaminie:

a. przez opomiarowanie rozumie się dostarczenie i montaż urządzeń służących do rozliczenia kosztów ogrzewania,
b. przez rok rozliczeniowy i płatności rozumie się okres 12 miesięcy liczony od dnia 1 lipca do 30 czerwca następnego roku,
c. przez pojęcie lokalu rozumie się zarówno lokal mieszkalny jak i użytkowy,
d. przez pojęcie odczytu rozumie się czynności związane z wymianą i odczytem podzielników kosztów.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Koszty dostawy ciepła do budynków obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię na jego zakup od dostawców zewnętrznych.
1.2 Nie mogą być do tych kosztów doliczane koszty utrzymania węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznej eksploatowanych przez Spółdzielnie. Koszty te są zaliczane do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
1.3 Koszty dostawy ciepła winny być ewidencjonowane i rozliczane z wyodrębnieniem na koszty stałe i zmienne w przypadku gdy występują w fakturowanie przez dostawcę.
1.4 Jako opomiarowanie umożliwiające indywidualne ustalenie ilości ciepła przypadającego na poszczególne lokale uznaje się sytuacje, w których budynek posiada urządzenia pomiarowe umożliwiające określenie ilości ciepła zużywanego na cele centralnego ogrzewania, a poszczególne lokale maja zainstalowane podzielniki kosztów.
1.5 Jeżeli w budynku tylko niektóre lokale w całości lub tylko niektóre pomieszczenia nie maja zainstalowanych podzielników kosztów, albo użytkownicy lokali uniemożliwiają ich odczyt to lokale te traktuje się jak opomiarowane z tym, że ilość ciepła przypadająca na te lokale jest określana jako najwyższe wskazania poszczególnych podzielników w podobnych pomieszczeniach w danym budynku powiększone o 30%.
Powyższe dotyczy również przypadków uszkodzenia podzielnika lub ingerencji w jego zamontowaniu(obniżaniu, zdejmowaniu), okładanie materiałami, oklejanie itp.
1.6 W celu zapewnienia prawidłowości rozliczenia kosztów energii cieplnej dla danej nieruchomości wymagane jest, żeby niezbędna ilość mieszkań opomiarowanych wynosiła nie mniej niż 75%.
1.7 Przy rezygnacji z opomiarowanie powyżej 25% lokali rozliczanie odbywać się będzie wg m2 powierzchni lokali tj. koszty zakupu dzielone przez powierzchnie użytkową bloku i pomnożone przez powierzchnię użytkową lokalu.

2. Rozliczanie kosztów

2.1 Koszty dostawy ciepła rozliczane są odrębnie dla każdego budynku.
2.2 Fizyczną jednostką rozliczeniową kosztów dla poszczególnych lokali jest:

1) m2 powierzchni użytkowej lokali – w odniesieniu do kosztów stałych za moc zamówioną,
2) m2 powierzchni użytkowej lokali – w odniesieniu do 20 % kosztów zmiennych,
3) GJ w odniesieniu do pozostałych kosztów zmiennych rozliczanych wg wskazań podzielników kosztów,
4) koszty odczytu liczone proporcjonalnie do ilości podzielników w lokalu.

3. Ustalanie opłat za dostawę ciepła do lokali

3.1 Opłaty za dostawę ciepła do lokali są ustalane zaliczkowo z uwzględnieniem aktualnych cen ciepła oraz średniej ilości GJ zużywanych w lokalu.
Korekt dokonuje się po zakończeniu sezonu rozliczeniowego na podstawie zużycia w ubiegłym sezonie. Niedobór jest korygowany w górę. Nadwyżka powyżej 20% w dół. W uzasadnionych przypadkach na wniosek lokatora nie dokonuje się korekty.
3.2 Wymiar opłat dokonywany jest w rozbiciu na opłatę stała i zmienną.
Pobierane są w równych częściach przez 12 miesięcy okresu rozliczeniowego.
3.3 Obowiązek wnoszenia opłat za dostawę c.o. do lokalu powstaje z dniem postawienia lokalu przez Spółdzielnię do dyspozycji użytkownika, choćby faktycznie objęcie lokalu nastąpiło po tym dniu.
O dacie postawienia lokalu do dyspozycji użytkownika Spółdzielnia zawiadamia go pisemnie przed tą datą.
Obowiązek wnoszenia opłat ustaje z dniem fizycznego opróżnienia lokalu i oddanie kluczy do Spółdzielni.
Jeśli użytkownik zwalnia lokal nie odnowiony, obowiązany jest pokryć opłaty za c.o w okresie remontu (niezależnie od pokrycia kosztów odnowienia) jednak nie dłużej niż za 14 dni od daty fizycznego opróżnienia lokalu. O dacie postawienia lokalu do dyspozycji Spółdzielni użytkownik jest zobowiązany zawiadomić Spółdzielnię pisemnie przed tą datą.
3.4 Opłaty za dostawę c.o. wnoszone są na zasadach ustalonych dla pozostałych składników opłat czynszowych.
3.5 Jeśli faktyczne koszty i wnoszone opłaty na c.o. w okresie rozliczeniowym wykazują różnicę to nadwyżkę ewidencjonuje się na przyszły okres rozliczeniowy, natomiast niedobór musi być wpłacony w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania rozliczenia. W szczególnych przypadkach Zarząd może wydłużyć okres spłaty niedoboru. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wypłacenia nadwyżki dla użytkownika lokalu pod warunkiem, że nie posiada on zaległości opłat czynszowych.

4. Użytkowanie podzielników i ich odczyt

4.1 Obowiązkiem użytkownika lokalu jest udostępnienie pomieszczeń w celu zamontowania podzielników kosztów, dokonywania ich odczytów, konserwacji, naprawy, wymiany i kontroli. Osoba dokonująca odczytów oraz czynności serwisowych i kontrolnych musi wylegitymować się dokumentem upoważniającym do prowadzenia w/w czynności, wydanym przez firmę rozliczającą lub administrację; Osoba powyższa nie ma prawa do pobierania żadnych opłat.
4.2 Użytkownik lokalu zobowiązany jest do ochrony podzielników przed ich zniszczeniem. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub niewłaściwego działania zobowiązany jest on do niezwłocznego zgłoszenia powyższych faktów administracji budynku. W przypadku uszkodzeń z winy użytkownika wszelkie koszty związane z wymianą lub naprawą ponosi użytkownik.
4.3 O pierwszym terminie odczytu użytkownicy będą powiadamiani z 5 dniowym wyprzedzeniem, poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych. W przypadku nieobecności o drugim terminie użytkownik zostanie powiadomiony indywidualnie przez administracje lub firmę rozliczeniową.
Odczyt dodatkowy odpłatny może być wykonany w terminie 8 dni o daty wyznaczonego II terminu.
4.4 Reklamacje dotyczące wykonanych odczytów należy zgłosić w terminie 7 dni od daty wykonania odczytu. Koszty reklamacji nieuzasadnionej obciążają użytkownika.
4.5 W przypadku zamiany lub sprzedaży lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, na wniosek zainteresowanych stron można dokonać odpłatnego międzyodczytu podzielników kosztów, w przypadku podzielników wyparkowych wymagana jest zgoda firmy rozliczeniowej.
4.6 W przypadku sprzedaży lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego następca przejmuje wszelkie skutki rozliczeń.
4.7 W przypadku przejęcia nowego lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego lokator ponosi opłaty w wysokości ustalonej z administracją. Wniesione przedpłaty podlegają rozliczaniu.
4.8 Rozliczenie zużycia energii cieplnej dokonywane będzie w jak najkrótszym terminie, nie później jednak niż dwa miesiące po okresie rozliczeniowym.

Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorcza Spółdzielni w dniu 16.09.2004.

Nr Uchwały 6/2004 i obowiązuje od dnia uchwalenia