Regulamin
rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

1. Celem regulaminu jest ustalenie jednolitych zasad postępowania dla wszystkich lokali przy dokonywaniu rozliczeń kosztów energii cieplnej zużytej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
2. Regulamin ma zastosowanie do rozliczeń kosztów ciepłej wody dostarczanej dla lokali mieszkalnych i użytkowych objętych opomiarowaniem pomiędzy użytkownikami tych lokali a Spółdzielnią.
3. Określenie pojęć występujących w regulaminie:

a. przez opomiarowanie rozumie się dostarczenie i montaż wodomierzy służących do rozliczenia ilości wody pobranej w lokalu,
b. przez okres rozliczeniowy i płatności rozumie się okres 3 miesięcy (kwartał),
c. przez pojęcie lokalu rozumie się zarówno lokal mieszkalny jak i użytkowy.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Koszty dostawy ciepła na potrzeby ciepłej wody obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię na jego zakup od dostawców zewnętrznych.
1.2 Nie mogą być do tych kosztów doliczane koszty utrzymania węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznej eksploatowanych przez Spółdzielnię. Koszty te są zaliczane do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
1.3 Koszty dostawy ciepła winny być ewidencjonowane i rozliczane z wyodrębnieniem na koszty stałe i zmienne w wysokości jakie występują w fakturowaniu przez dostawców.
1.4 Jako opomiarowanie umożliwiające indywidualne ustalenie ilości ciepła przypadającego na podgrzanie 1m2 zimnej wody uważa się zainstalowanie licznika ciepła na potrzeby ciepłej wody w miejscu jej przygotowania i głównego wodomierza zimnej wody określającej jej zużycie dla lokali korzystających z danego wymiennika.
1.5 Rozliczenie z użytkownikiem lokalu dokonuje się na podstawie odczytów wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach i ceny ciepłej wody wyliczanej na koniec okresu rozliczeniowego.
1.6 Jeżeli w lokalu nie dokonano odczytu z powodu braku dostępu do rozliczenia przyjmuje się średnie zużycie w poprzednim okresie rozliczeniowym.

2. Rozliczanie kosztów

2.1 Koszty dostawy ciepła na potrzeby ciepłej wody rozliczane są odrębnie dla każdej kotłowni.
2.2 Fizyczną jednostką rozliczeniową kosztów dla poszczególnych lokali jest:

1) opłata stała – w odniesieniu do kosztów stałych za moc zamówioną obliczaną w równej kwocie dla lokali obsługiwanych z lokalnej kotłowni, która nie podlega rozliczeniu,
2) m2 – do rozliczenia ciepłej wody wg wskazań wodomierzy ciepłej wody odczytanych w lokalach.

3.Ustalanie opłat za dostawę ciepłej wody do lokali.
3.1 Opłaty za dostawę ciepłej wody do lokali są ustalane zaliczkowo z uwzględnieniem aktualnych cen ciepła oraz średniej ilości wody zużywanej w lokalu.
3.2 Korekt dokonuje się po zakończeniu okresu rozliczeniowego na podstawie zużycia w ubiegłym okresie. Niedobór jest korygowany w górę. Nadwyżka powyżej 20% w dół.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek lokatora nie dokonuje się korekty.
3.3 Opłata stała pobierana jest miesięcznie w równych 1/12 częściach.
3.4 Obowiązek wnoszenia opłat za dostawę c.w do lokalu powstaje z dniem postawienia lokalu przez Spółdzielnię do dyspozycji użytkownika, choćby faktycznie objęcie lokalu nastąpiło po tym dniu.
O dacie postawienia lokalu do dyspozycji użytkownika Spółdzielnia zawiadamia go pisemnie przed tą datą. Obowiązek wnoszenia opłat ustaje z dniem fizycznego opróżnienia lokalu i oddanie kluczy do Spółdzielni.
Jeśli użytkownik zwalnia lokal nie odnowiony, obowiązany jest pokryć opłaty za c.w w okresie remontu (niezależnie od pokrycia kosztów odnowienia) jednak nie dłużej niż za 14 dni od daty fizycznego opróżnienia lokalu.
O dacie postawienia lokalu do dyspozycji Spółdzielni użytkownik jest zobowiązany zawiadomić Spółdzielnię pisemnie przed tą datą.
3.5 Opłaty za dostawę ciepłej wody wnoszone są na zasadach ustalonych dla pozostałych składników opłat czynszowych.
3.6 Jeśli faktyczne koszty i wnoszone opłaty na ciepłą wodę w okresie rozliczeniowym wykazują różnicę to nadwyżkę ewidencjonuje się na przyszły okres rozliczeniowy, który pomniejsza opłatę czynszową w następnym miesiącu, natomiast niedobór musi być wpłacony w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania rozliczenia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wypłacenia nadwyżki dla użytkownika lokalu pod warunkiem, że nie posiada on zaległości opłat czynszowych.

4. Użytkowanie wodomierzy i ich odczyt

4.1 Obowiązkiem użytkownika lokalu jest udostępnienie pomieszczeń w celu zamontowania wodomierzy, dokonywania ich odczytów, konserwacji, naprawy, wymiany i kontroli. Osoba dokonująca odczytów, przeglądów serwisowych i kontrolnych musi wylegitymować się dokumentem upoważniającym do prowadzenia w/w czynności, wydanym przez firmę rozliczającą lub Spółdzielnię, osoba powyższa nie ma prawa do pobierania żadnych opłat.
Użytkownik lokalu zobowiązany jest do ochrony wodomierzy przed ich zniszczeniem. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub niewłaściwego działania zobowiązany jest on do niezwłocznego zgłoszenia powyższych faktów administracji Spółdzielni. W przypadku uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika, wszelkie koszty związane z wymianą lub naprawą ponosi użytkownik lokalu.
4.2 Reklamacje dotyczące wykonanych odczytów należy zgłosić w terminie 7 dni od daty wykonania odczytu.
4.3 W przypadku zamiany lub sprzedaży lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, na wniosek zainteresowanych stron można dokonać międzyodczytu.
Użytkownik zwalniający lokal zobowiązany jest do uregulowania niedoboru w terminie 7 dni od daty powiadomienia a w przypadku nadwyżki Spółdzielnia jest zobowiązana do jej wypłaty w w/w terminie.
4.4 W przypadku przejęcia nowego lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego lokator ponosi opłaty w wysokości ustalonej z administracją. Wniesione przedpłaty podlegają rozliczeniu.

Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorcza Spółdzielni w dniu 16.09.2004.
Nr Uchwały 5/2004 i obowiązuje od dnia uchwalenia.