REGULAMIN
rozliczania kosztów gospodarki eksploatacji zasobów i ustalania opłat za ich użytkowanie.

Celem regulaminu jest ustalenie zasad rozliczania gospodarki zasobami administrowanymi przez Spółdzielnie, w których posiada lokale.
Określenie pojęć występujących w regulaminie:

1. przez rok rozliczeniowy rozumie się okres 12 miesięcy liczony od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
2. przez pojęcie lokalu rozumie się zarówno lokal mieszkalny, użytkowy i garaż.

I. PODSTAWA PRAWNA

Skocz do góry

1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r.. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. nr 71, poz. 733 z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r.. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późniejszymi zmianami).
5. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jastrowiu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Skocz do góry

§ 1

1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów utrzymania zasobów i ustalania opłat za ich użytkowanie.
2. Zasobami w rozumieniu niniejszego Regulaminy są lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże.
3. Regulamin dotyczy osób fizycznych i prawnych posiadających tytuł prawny do lokalu w nieruchomościach administrowanych przez Spółdzielnię.

§ 2

Jednostkami rozliczeniowymi kosztów gospodarki zasobami są:

1. m2 powierzchni użytkowej – określonej w przydziale lokalu lub w innym tytule prawnym,
2. Liczba osób zamieszkałych w lokalu:

1)za osoby zamieszkałe w lokalu uważa się wszystkie osoby objęte zameldowaniem na pobyt stał , pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy oraz osoby fizycznie zamieszkałe w lokalu,
2)okresowe obniżenie opłat może nastąpić na pisemny wniosek w przypadku odbywania służby wojskowej, nauki poza miejscem zamieszkiwania lub czasowego wymeldowania na ponad 2 miesiące,
3)o zmianie liczby osób zamieszkałych w lokalu jego dysponent winien zgłosić w terminie 14 dni od daty zmiany,
4)zmiany wysokości opłat dokonywane są przez Spółdzielnię począwszy od 1 dnia następnego miesiąca.

3. Lokal.
4. Wskazania urządzeń pomiarowych:

1) Centralnego ogrzewania – szczegółowo określa regulamin „Rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania„,
2) ciepłej wody – szczegółowo określa regulamin „Rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej„.
3) zimnej wody – szczegółowo określa regulamin „Rozliczania kosztów dostawy wody użytkowej i odprowadzenia ścieków„.

5. Udział ułamkowy określony jest jako stosunek powierzchni lokalu i pomieszczeń przynależnych do lokalu do sumy powierzchni wszystkich lokali i wszystkich pomieszczeń przynależnych w nieruchomości

powierzchnia lokalu + powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu
Udział ułamkowy =

                             Σ powierzchni wszystkich lokali + Σ powierzchni wszystkich pomieszczeń przynależnych w nieruchomości

6. Udział ułamkowy w nieruchomości wspólnej – określony jest jako iloczyn udziału ułamkowego i powierzchni wspólnej nieruchomości.

7. Udział ułamkowy w nieruchomości gruntowej – określony jest jako iloczyn udziału ułamkowego i powierzchni gruntów nieruchomości.

III. EKSPLOATACJA LOKALI

Skocz do góry

§ 3

Koszty Zarządu i administracyjno – biurowe są związane z funkcjonowaniem poszczególnych komórek Zarządu jak działu członkowsko-mieszkaniowego, działu GZM działu księgowości związanych z administrowaniem lokali mieszkalnych użytkowych oraz obsługą członków, mieszkańców i innych użytkowników lokali.

Głównymi składnikami kosztów są:

1) wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników administracji,
2) koszty materiałów biurowych,
3) opłaty pocztowe,
4) opłaty za telefony,
5) obsługa bankowa,
6) opłaty sądowe,
7) ubezpieczenia lokali i urządzeń biurowych,
8) podatki od lokali biurowych,
9) zakup i remont sprzętu,
10) zakup programów komputerowych i koszty nadzoru nad nimi,
11) koszty ogrzewanie biura,
12) amortyzacja od urządzeń eksploatowanych w biurze,
13) koszty badanie bilansu i lustracji,
14) szkolenia pracownicze,
15) obsługa prawna,
16) delegacje służbowe,
17) wydatki samorządowe na organa stanowiące Spółdzielni,
18) pozostałe koszty.

Powyższe koszty zatwierdza Rada Nadzorcza Spółdzielni na podstawie przedstawionych przez Zarząd Spółdzielni przewidywanych kosztów ujętych w planie finansowo – gospodarczym na dany rok.

W/w koszty rozliczane są na wszystkie lokale zarządzane przez Spółdzielnię bez względu na tytuł prawny do lokalu proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.
Nadwyżka lub niedobór obniża lub powiększa koszty roku następnego.

§ 4

Koszty konserwacji – obejmują wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w sprawności technicznej i użytkowej urządzeń i budynków poprzez bieżącą konserwację a w szczególności:

1) naprawa bieżąca instalacji elektrycznej,
2) naprawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych, udrażnianie jej i wykonywanie okresowych przeglądów,
3) naprawa urządzeń centralnego ogrzewania i ciepłej wody, ich regulacje i okresowe przeglądy,
4) naprawa i regulacja drzwi wejściowych,
5) naprawa stolarki okiennej, wymiana szyb w częściach wspólnych,
6) naprawa dróg i chodników, odśnieżanie ich i posypywanie piaskiem,
7) wykonywanie i ustawianie ogrodzeń oraz ich remont,
8) konserwacja terenów zielonych wykonywana przez pracowników Spółdzielni,
9) deratyzacja i dezynfekcja,
10) naprawy budowlane nie objęte remontami,
11) zakup i naprawa urządzeń placów zabaw,
12) amortyzacja od sprzętu,
13) koszty legalizacji wodomierzy.

Powyższe koszty zatwierdza Rada Nadzorcza Spółdzielni na podstawie przedstawionych przez Zarząd Spółdzielni przewidywanych kosztów ujętych w planie finansowo – gospodarczym na dany rok.

W/w koszty rozliczane są na wszystkie lokale zarządzane przez Spółdzielnię bez względu na tytuł prawny do lokalu proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.
Nadwyżka lub niedobór obniża lub powiększa koszty roku następnego.

Podstawą rozliczenia jest iloczyn ilości godzin przepracowanych przez konserwatorów i roboczo-godziny określoną przez Radę Nadzorcza Spółdzielni.

§ 5

Koszty utrzymania terenów zielonych i porządku nieruchomości związane z

– sprzątaniem śmietników,
– sprzątaniem korytarzy w piwnicach,
– sprzątaniem terenów zielonych,
– sprzątaniem dróg i chodników,
– odśnieżaniem dróg i chodników i posypywanie ich piaskiem,
– podcinaniem żywopłotów i drzew,
– pielęgnacją ogródków przed blokami,
obejmują:

– wynagrodzenia pracowników,
– zakup narzędzi,
– zakup materiału nasadzeniowego,
– koszty utrzymania pomieszczeń technicznych a w szczególności: centrale ogrzewanie, energię elektryczną, podatki, remont.
– koszty utrzymania pomieszczeń technicznych a w szczególności: centrale ogrzewanie, energia elektryczna, podatki, remont.

Powyższe koszty zatwierdza Rada Nadzorcza Spółdzielni na podstawie przedstawionych przez Zarząd Spółdzielni przewidywanych kosztów ujętych w planie finansowo -gospodarczym na dany rok.

W/w koszty rozliczane są na wszystkie lokale zarządzane przez Spółdzielnię bez względu na tytuł prawny do lokalu proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.
Nadwyżka lub niedobór obniża lub powiększa koszty roku następnego.

§ 6

Koszty działalności społeczno – wychowawczej obejmują:

1) wynagrodzenie pracownika,
2) koszty utrzymania lokalu – ogrzewanie, energia elektryczna, podatki, itp.
3) zakup gier na świetlicę,
4) koszty organizacji zawodów i turniejów,
5) koszty spotkań okazjonalnych z dziećmi i osobami starszymi.

W/w koszty obejmują wszystkie lokale zarządzane przez Spółdzielnię bez względu na tytuł prawny do lokalu.
Rozliczenia są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.
Nadwyżka lub niedobór obniżają lub powiększają koszty roku następnego.
Powyższe koszty zatwierdzane są przez Radę Nadzorczą Spółdzielni na podstawie przedstawionych przez Zarząd Spółdzielni przewidywanych kosztów w Planie gospodarczo finansowym.
Koszty w/w nie dotyczą lokatorów z wyodrębnionymi lokalami na własność nie będących członkami Spółdzielni – ich odpłatność może odbywać się na podstawie umowy dotyczącej na korzystanie z działalności społeczno – wychowawczej.

§ 7

Pozostałe koszty działalności eksploatacyjnej to:

1) koszty przeglądów okresowych instalacji elektrycznej,
2) koszty przeglądów okresowych przewodów kominowych i wentylacyjnych,
3) koszty czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych,
4) koszty energii elektrycznej części wspólnych, piwnic i korytarzy,
5) koszty ubezpieczenia budynków i mienia Spółdzielni.

W/w koszty obejmują wszystkie lokale zarządzane przez Spółdzielnię bez względu na tytuł prawny do lokalu.
Rozliczanie odbywa się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.
Nadwyżka lub niedobór obniżają lub powiększają koszty roku następnego.
Powyższe koszty zatwierdzane są przez Radę Nadzorczą Spółdzielni na podstawie przedstawionych przez Zarząd Spółdzielni przewidywanych kosztów do planu gospodarczo . finansowego na dany rok.

§ 8

Opłaty ustalane indywidualnie dla poszczególnych lokali nie zaliczane do stawki eksploatacyjnej:

1) podatek od nieruchomości od 01.01.2006r.,
2) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów od 01.01.2006r.,
3) opłata za konserwację TV i TVsat – dotyczy lokali, zasilanych z instalacji Spółdzielni,
4) koszty wywozu nieczystości stałych w tym zakup lub dzierżawa pojemników,
5) koszty centralnego ogrzewania – opłata stała,
6) koszty centralnego ogrzewanie – opłata zmienna,
7) koszty podgrzania ciepłej wody – opłata stała,
8) koszty podgrzania ciepłej wody – opłata zmienna,
9) koszty zakupu zimnej wody i odprowadzenia ścieków,
10) koszty konserwacji domofonów,

W/w opłaty ustalane są na podstawie rzeczywistych kosztów zakupu. Stawki opłat określa Zarząd Spółdzielni w oparciu o regulaminy Spółdzielni lub umowy za świadczone usługi.

§ 10

1. Koszty gospodarki zasobami rozliczane są w okresach rocznych pokrywających się z latami kalendarzowymi.

2. Podstawą do dokonywania naliczeń opłat za użytkowanie lokali jest stawka eksploatacyjna ustalona przez radę Nadzorczą Spółdzielni na podstawie w rocznych planach gospodarczo – finansowych opracowanych przez Zarząd Spółdzielni.

3. Jeżeli w roku wystąpią istotne zmiany mające wpływ na wysokość kosztów gospodarki zasobami może być dokonana korekta planu gospodarczo-finansowego oraz ustalony nowy wymiar opłat za używanie lokali.

4. Po zakończeniu roku dokonywane jest rozliczenie wyniku gospodarki zasobami. Różnica między kosztami a przychodami w danym roku zwiększa odpowiednio koszty lub przychody w roku następnym.

5. Stawka eksploatacyjna dla członków Spółdzielni może być obniżona o odchody uzyskane z innych działalności i zaliczone na pomniejszenie kosztów eksploatacji.

Załącznik Nr 1 z dnia 31.03.2005r.
do Uchwały Rady Nadzorczej
Nr 3/2005 z dnia 31.03.2005

Wykaz remontów i konserwacji wykonywanych przez Spółdzielnię z wpłat wnoszonych na fundusz remontowy i konserwację.

Elewacje zewnętrzna:

1) remont elewacji tym: malowanie i uzupełnienie tynków,
2) ocieplenie ścian szczytowych,
3) remont balkonów w tym: wymiana obróbek blacharskich, uzupełnienie ubytków betonu, remont i wymiana balustrad,
4) remont i wymiana drzwi wejściowych,

Dachy:

5) wiosenne i jesienne przeglądy stanu pokrycia i usunięcie usterek,
6) konserwacja pokryć,
7) naprawa kominów i przewodów kominowych,
8) udrażnianie wentylacji,
9) wymiana pokryć na nowe,
10) wymiana rynien i rur spustowych.

Klatki schodowe, części wspólne i korytarze piwnic:

11) malowanie klatek schodowych, korytarzy piwnic i pomieszczeń wspólnego użytkowania,
12) naprawa poręczy na korytarzach.

Instalacje centralnego ogrzewania zaliczana do części wspólnych:

13) instalacja wewnętrzna – od granicy stron pomiędzy dostawcą a Spółdzielnią – zawory w rozdzielni do grzejników w lokalach łącznie z zaworami i grzejniki na podobne do zamontowanych w lokalu bez wymiany na nowej generacji,
14) grzejniki w pomieszczeniach wspólnych,
15) urządzenia pomiarowe – podzielniki.

Instalacje ciepłej i zimnej wody:

16) instalacja wewnętrzna od granicy stron pomiędzy dostawcą a Spółdzielnią ( zawory w rozdzielni) do baterii w lokalu, która jest własnością użytkownika lokalu,
17) wodomierze należą do instalacji wewnętrznej w zakresie ich wymiany i legalizacji.

Instalacje kanalizacyjne:

18) instalacja wewnętrzna obejmuje urządzenia od granicy stron pomiędzy odbiorcą a Spółdzielnią studzienka rewizyjna przed budynkiem do urządzeniami odbiorczymi w lokalach,
19) Naprawy i zakup n/w urządzeń należą do użytkowników mieszkań:

umywalki, zlewozmywaki i syfony, muszle ustępowe i element łączący muszlę z pionem kanalizacyjnym, wanny, brodziki i syfony,

Instalacje elektryczna:

20) instalacji wewnętrzna od granicy stron pomiędzy dostawcą a Spółdzielnią – ZK na budynku do zabezpieczenia w lokalu – łącznie z zabezpieczeniem. Instalacja i urządzenia (gniazdka, wyłączniki) za zabezpieczeniem należą do użytkownika lokalu,
21) instalacji klatek schodowych, korytarzy piwnic i pomieszczeń wspólnych,
22) przeglądy okresowe-łącznie z instalacją w lokalach,
23) wymiana żarówek w częściach wspólnych,
24) wymiana zabezpieczeń w lokalach.

Instalacje gazowa:

25) przeglądy okresowe,
26) wymiana przewodów przyłączeniowych,
27) kuchenka gazowa, reduktor i butle gazowe należą do użytkownika lokalu.

Stolarka okienna:

28) koszty wymiany okien po raz pierwszy podzielone są na koszty Spółdzielni i użytkownika lokalu w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą,
29) koszty farby na malowanie zewnętrzne okien drewnianych,
30) naprawa mechanizmów wynikająca z naturalnego zużycia,
31) naprawa i wymiana w częściach wspólnych.

Pozostałe koszty utrzymania lokali należą do jego użytkownika, a w szczególności:

1) odnawianie lokalu polegające na:

– malowanie ścian i sufitów,
– malowanie olejne drzwi i okien, grzejników, rur instalacyjnych,

2) naprawa urządzeń techniczno – sanitarnych w lokalu i pomieszczeniach przynależnych do lokalu łącznie z ich wymianą w tym: wanny, brodziki, umywalki, zlewozmywaki, baterie, podłogi, kuchenki gazowe, junkersy, instalacja elektryczna za zabezpieczeniem w lokalu. Naprawa ich lub wymiana może być wykonana przez Spółdzielnie za odpłatnością,
3) sprzątanie klatek schodowych.

Załącznik Nr 1/2005 z dnia 31.03.2005 r.
do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki eksploatacji
zasobów i ustalanie opłat za ich użytkowanie.

Uchwalony przez Radę Nadzorczą
Uchwałą Nr 3/2005 z dnia 31.03.2005r.