R e g u l a m i n
PORZĄDKU DOMOWEGO
Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej
w J a s t r o w i u

Regulamin określa prawa i obowiązki mieszkańców osiedli zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lokatorsko-Własnościową” w Jastrowiu zwanej dalej Spółdzielnią.

I. Przepisy ogólne

§ 1

W interesie wszystkich mieszkańców budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia w osiedlach winny być utrzymywane w należytym stanie, otoczone troską i opieką ogółu mieszkańców.

§ 2

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają na celu ochronę mienia , zapewnienia mieszkańcom lokali bezpieczeństwa i spokoju, ładu i porządku w budynkach, ich otoczeniu oraz podnoszenie estetyki osiedli i zapewnienie zgodnego współżycia mieszkańców.
2. Postanowienia regulaminu określają prawa oraz obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali.
3. Osoby posiadające tytuł prawny są odpowiedzialne, w zakresie postanowień niniejszego regulaminu, za wszystkie osoby wspólnie z nim użytkujące lokal, stale lub czasowo, a nawet chwilowo w nim przebywające.

II. Obowiązki mieszkańców użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych

§ 3

Mieszkańcy zamieszkujący w zasobach Spółdzielni obowiązani są dbać o należytą konserwację zajmowanego mieszkania i innych przydzielonych im pomieszczeń (garaże, piwnice itp.).

§ 4

Wszelkie przeróbki w mieszkaniach: ( wstawianie lub rozbieranie ścianek działowych, przebudowa balkonów, zakładanie krat w oknach, instalowanie dodatkowych kranów lub wanien itp. ) mogą być wykonywane jedynie za pisemną zgodą Zarządu Spółdzielni.

§ 5

1. Zabrania się manipulowania w tablicach rozdzielczych prądu elektrycznego, regulatorach centralnego ogrzewania i innych instalacjach znajdujących się w klatkach schodowych, lokalach mieszkalnych i innych pomieszczeniach. Osoby nie przestrzegające tego zakazu, w przypadku spowodowania awarii, będą obciążone kosztami ich usunięcia.
2. O poważniejszych uszkodzeniach urządzeń i instalacji w mieszkaniach należy niezwłocznie zawiadomić Administrację, w przeciwnym razie użytkownik mieszkania ponosi odpowiedzialność za szkody i straty, które mogą wyniknąć w jego mieszkaniu lub u sąsiadów wskutek awarii instalacji lub urządzeń.

§ 6

Ze względu na dobro mieszkańców, troskę o mienie Spółdzielni oraz higienę w domach Spółdzielni, każdy z użytkowników mieszkań obowiązany jest umożliwić w określonych przez Administrację dniach i godzinach wejście do mieszkania w celu sprawdzenia instalacji gazowej, przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, hydraulicznej, wodomierzy i ogólnego stanu mieszkania.

III. Zasady użytkowania pomieszczeń ogólnodostępnych

§ 7

1. Wychodząc z piwnicy należy wyłączyć światło celem ograniczenia poboru energii, a także możliwości powstania pożaru (za zużytą energię elektryczną w piwnicach płacą wszyscy użytkownicy).
2. W piwnicach nie wolno samowolnie instalować gniazd poboru energii elektrycznej ani dodatkowych punktów świetlnych.
3. Nie należy blokować wyłączników oświetlenia klatek schodowych np. zapałkami itp. co powoduje awarie oraz większe zużycie energii elektrycznej, których koszty obciążają dodatkowo użytkowników lokali.
4. Wszyscy mieszkańcy wchodzący i wychodzący z budynku winni dopilnować zamknięcia drzwi wejściowych co zabezpiecza mieszkania (lokale) użytkowników przed ewentualną kradzieżą, a w okresie zimy dodatkowo zapobiega stratom ciepła. Zabrania się blokowania drzwi wejœciowych przed zamknięciem poprzez wkładanie przedmiotów pomiędzy skrzydło, a oœcieżnicę.
5. W pomieszczeniach ogólnego użytku zabrania się składowania mebli, urządzeń ADG i innych przedmiotów, niezależnie od gabarytów. W przypadku gdy ich właœciciel nie usunie w wyznaczonym terminie Administracja Spółdzielni zleci sprzštnięcie na koszt właœciciela.
6. Na okres zimy użytkownicy mieszkań powinni przed utratą ciepła uszczelnić okna i drzwi w mieszkaniach oraz okienka w piwnicy na własny koszt a okna w częściach wspólnych w koszty nieruchomości.
7. Otwieranie okienek w piwnicach powinno odbywać się w zakresie uniemożliwiającym wchodzenie do piwnic gryzoni i innych zwierząt. 8. W piwnicach nie należy przechowywać przedmiotów cennych np. sprzętu elektronicznego i gospodarstwa domowego, książek, dzieł sztuki itp. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w tych przedmiotach w przypadku przechowywania w piwnicy.

IV. Ogólne przepisy porządkowe

§ 8

1. Wszyscy mieszkańcy, użytkownicy lokali zobowiązani są do zachowania czystości na klatkach schodowych (zamiatanie, mycie klatki na przemian ze współlokatorami piętra), w korytarzach piwnicznych, w suszarniach itp. Jeżeli większość osób posiadających prawa do lokali mieszkalnych w danej nieruchomości lub klatce zdecyduje o zleceniu sprzątania klatek schodowych wówczas wprowadzona zostanie dodatkowa opłata w wysokości uzgodnionej ze zleceniobiorcą, a lokatorzy zobowiązani będą do jej regulowania przy opłacie czynszowej Wprowadzenie sprzątania na zlecenie następuje z chwilą podpisania umowy przez Spółdzielnię z zleceniobiorcą.
2. Nie wolno wyrzucać przez okno jakichkolwiek śmieci, niedopałków papierosów oraz wykładać na parapety pożywienia dla ptactwa. Do pojemników nie wolno wrzucać twardych, ciężkich przedmiotów, gruzu poremontowego itp.
3. Przedmioty takie oraz gruz poremontowy należy wywieść na własny koszt. Przed przystšpieniem do remontu należy uzgodnić z ZECiUK w Jastrowiu termin podstawienia pojemnika na gruz i jego wywiezienia. W przypadku wrzucenia gruzu do pojemników lub wokół œmietnika jego usunięcie zleci Administracja Spółdzielni na koszt ich właœciciela.
4. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania płynu . obowiązkiem użytkownika lokalu jest uprzątnięcie zanieczyszczonego przez siebie miejsca.
5. Nie wolno wrzucać do muszli klozetowej śmieci, szmat, kości, waty itp. Winni zapchania rur kanalizacyjnych z tego powodu, zostaną obciążeni kosztami udrażniania instalacji.
6. Posadzki balkonowe należy myć w taki sposób, aby nie zalać przez szczeliny niższych kondygnacji lub elewacji budynku.
7. Skrzynki kwiatowe i doniczki muszą być trwale i pewnie umocowane, a umocowanie te winny być systematycznie kontrolowane, aby wyeliminować spowodowanie stanu zagrożenia dla ludzi. Podlewanie kwiatów na balkonach powinno odbywać się z zachowaniem ostrożności, aby nie zniszczyć elewacji budynku i nie wyrządzić szkód lokatorom z niższych pięter.
9.Trzepanie dywanów pościeli winno odbywać się wyłącznie na trzepakach w godz. od 8-20.
10. Rowery, wózki dziecinne i inne przedmioty powinny być przechowywane w miejscach do tego przeznaczonych tj. w wózkarniach.
11. Wszyscy mieszkańcy powinni wykazywać dbałość o stan zieleni przydomowej. Z uwagi na podziemną infrastrukturę techniczną sadzenie drzew i krzewów wymaga uzgodnienia z administracją osiedla.
12. Na drogach wewnątrzosiedlowych i miejscach wyznaczonych do parkowania samochodów obowiązuje pierwszeństwo ruchu pieszego. Kierowcy są zobowiązani zachować szczególną ostrożność i przestrzegać obowiązujących znaków drogowych.

V. Bezpieczeństwo pożarowe

§ 9

1. W razie wybuchu pożaru należy natychmiast zawiadomić:

Straż Pożarną – tel. 998
Policję – tel. 112

2. Z uwagi na bezpieczeństwo i możliwość swobodnego poruszania się w czasie akcji gaszenia pożaru, nie wolno zastawiać korytarzy i przejść piwnicznych meblami, wózkami, kwietnikami lub innymi rzeczami.
3.W pomieszczeniach piwnicznych zabrania się przechowywania materiałów łatwopalnych, szczególnie ropopochodnych.
4. Palenie papierosów i używanie ognia na klatkach schodowych oraz w piwnicach jest zabronione ze względu na bezpieczeństwo pożarowe jak również z uwagi na poprawne stosunki międzysąsiedzkie (niedopałki, pety i nieprzyjemny zapach tytoniu rozprzestrzenia się do mieszkań lokatorów wspólnie zamieszkujących klatkę).

VI. Podstawowe normy współżycia społecznego mieszkańców

§ 10

1. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców osiedli ( użytkowników lokali) jest wzajemna pomoc i poszanowanie spokoju.
2. Na terenie osiedli, domu w godzinach od 22 do 6 rano obowiązuje cisza . Od godz. 20 należy ściszać odbiorniki radiowe i telewizyjne, zaprzestać głośnej gry na instrumentach muzycznych, głośnego śpiewu, wiercenia i kucia podczas remontu ( modernizacji mieszkań itp. Modernizacje mieszkań niedopuszczalne są w niedziele i święta). Niedopuszczalne jest także zakłócanie ciszy w godzinach dziennych, jeśli ma cechy rażącej uporczywości i nie jest podyktowane koniecznością . Za takie zakłócenie ciszy uznaje się:

– stawianie na balkonach i przy otwartych oknach wszelkiego rodzaju aparatów grających,
– trzymanie w domach i na balkonach ujadających psów,
– długotrwałe rozgrzewanie lub próbowanie silników spalinowych bezpośredniej bliskości okien lub budynku,
– jeżdżenie po ciągach komunikacyjnych osiedla w pobliżu budynków hałaśliwymi pojazdami.

3. Dzieci powinny bawić się w miejscach na ten cel przeznaczonych. Należy przestrzegać, aby dzieci nie bawiły się na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych. Niedozwolone jest obijanie piłką o ściany budynków oraz granie na trawnikach pod oknami budynków.
4. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci . jak brudzenie, rysowanie ścian, hałasowanie, niszczenie urządzeń instalacji w budynkach oraz niszczenie zieleni odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie i będą obciążani za powstałe szkody.
7. Zabrania się parkowania samochodów ciężarowych na terenach osiedli mieszkaniowych Spółdzielni. Samochody osobowe można parkować tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
8. Trzymanie psów, kotów i innych zwierzšt w mieszkaniach jest dopuszczalne, o ile ich właœciciele zapewniš im właœciwš opiekę i przestrzegajš warunki sanitarno – porzšdkowe, a w szczególnoœci:
a)wyprowadzanie psów z domu na smyczy, a psów obronnych, dużych, agresywnych w kagańcu,
b)zapewnienie takiej opieki zwierzętom pozostawionym w domu, aby nie zakłócały spokoju i nie stwarzały zagrożenia sšsiadom,
c)niepozostawianie zwierzšt bez opieki na klatkach schodowych, w piwnicach i na terenach przydomowych.
9. Niedopuszczalne jest spuszczanie psów ze smyczy.
10. Niedopuszczalne jest, aby zwierzęta załatwiały swoje potrzeby fizjologiczne w miejscach niedozwolonych takich jak: piaskownice, klatki schodowe, korytarze, chodniki, trawnikach itp.
11. Osoby posiadające zwierzęta obowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez nie w budynkach, na terenach zielonych, placach zabaw, terenach przydomowych itp.
12. Za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta, a szczególnie psy w budynkach i ich otoczeniu oraz na pozostałym terenie Spółdzielni, pełną odpowiedzialność ponoszą ich właściciele.
13. Właściciele psów zobowiązani są posiadać ich aktualne szczepienia.
14. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, osoby posiadające zwierzęta są obowiązane do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących zasad postępowania w razie wystąpienie choroby zakaźnej np. wścieklizny.
15. W celu utrzymania na odpowiednim poziomie stanu sanitarnego, porządkowego, zabrania się na balkonach, w piwnicach i innych pomieszczeniach sprowadzania i hodowli wszelkiego rodzaju zwierząt i ptactwa.

VII. Zasady postępowania z pojazdami samochodowymi – wrakami i innymi pojazdami mechanicznymi

§ 11

Administracja Spółdzielni jest obowiązana do przeglądów dróg wewnątrzosiedlowych oraz terenów osiedla celem ustalenia właściciela pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są one używane ( wraki) zarówno z tablicami rejestracyjnymi lub bez tablic.

§ 12

Po ustalenie właściciela pojazdu należy pisemnie wystąpić z wezwaniem o usunięcie pojazdu pod rygorem wywozu na złomowisko i obciążenia kosztami wywozu , informując o prawie odwołania od decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

§ 13

W wypadku gdy właściciel w wyznaczonym terminie nie usunął pojazdu lub gdy wykorzystane zostały wszystkie możliwości ustalenia właściciela, a pojazd jest zdekompletowany i nie nadaje się do użytku, należy dokonać oględzin pojazdu przez trzyosobowy zespół składający się z przedstawicieli: Policji, Rady Nadzorczej, Spółdzielni oraz sporządzić protokół z oględzin i zakwalifikowania wraku do wywozu.

VIII. Inne postanowienia organizacyjne

§ 14

1. Szafki reklamowe i szyldy na terenie Spółdzielni oraz inne informacje mogą być umieszczane po uprzednim otrzymaniu zezwolenia administracji.
2. Użytkownicy mieszkań (lokali) w przypadku dłuższej przewidzianej nieobecności winni poinformować administrację jak wezwać użytkownika lokalu – w wypadku awarii.
3. Zakładanie anten telewizyjnych, radiowych jest dozwolony tylko za zgodą administracji i tylko przez fachowo przygotowane osoby.

§ 15

Nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu może skutkować, po wcześniejszym przeprowadzeniu wewnątrzspółdzielczego postępowania wyjaśniającego . nawet wykluczeniem ze Spółdzielni. W wypadku dalszych uporczywych działań na szkodę członków Spółdzielni, również skierowaniem odpowiednich wniosków do właściwego organu administracji państwowej.

§ 16

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 17

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni na posiedzeniu w dniu 28.04.2005r. Nr uchwały 5/2005

U c h w a ł ą N r 4 / 2009

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej
Jastrowiu z dnia 18.05.2009r.

wprowadza się zmiany do Regulaminu Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Jastrowiu zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/2005 z dnia 28.04.2005 r.

1.W § 8 pkt. 1 Dodaje się drugie zdanie:
Jeżeli większość osób posiadających prawa do lokali mieszkalnych w danej nieruchomości lub klatce zdecyduje o zleceniu sprzątania klatek schodowych wówczas wprowadzona zostanie dodatkowa opłata w wysokości uzgodnionej ze zleceniobiorcą, a lokatorzy zobowiązani będą do jej regulowania przy opłacie czynszowej Wprowadzenie sprzątania na zlecenie następuje z chwilą podpisania umowy przez Spółdzielnię z zleceniobiorcą.

U c h w a ł ą N r 1 / 2011

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej Jastrowiu z dnia 24.02.2011r.

wprowadza się zmiany do Regulaminu Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Jastrowiu zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/2005 z dnia 28.04.2005 r.

1.W § 7 dodaje się:
1)w ust 4 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: Zabrania się blokowania drzwi wejściowych przed zamknięciem poprzez wkładanie przedmiotów pomiędzy skrzydło a ościeżnicę.
2) w ust 5 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: W przypadku gdy ich właściciel nie usunie w wyznaczonym terminie Administracja Spółdzielni zleci sprzątnięcie na koszt właściciela.
3)dodaje się ust. 6, 7 i 8 w brzmieniu:
6. Na okres zimy użytkownicy mieszkań powinni przed utratą ciepła uszczelnić okna i drzwi w mieszkaniach oraz okienka w piwnicy na własny koszt a okna w częściach wspólnych w koszty nieruchomości.
7. Otwieranie okienek w piwnicach powinno odbywać się w zakresie uniemożliwiającym wchodzenie do piwnic gryzoni i innych zwierząt.
8. W piwnicach nie należy przechowywać przedmiotów cennych np. sprzętu elektronicznego i gospodarstwa domowego, książek, dzieł sztuki itp. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w tych przedmiotach w przypadku przechowywania w piwnicy.

2. W § 8 dodaje się:
1)w ust. 3 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: Przed przystąpieniem do remontu należy uzgodnić z ZECiUK w Jastrowiu termin podstawienia pojemnika na gruz i jego wywiezienia. W przypadku wrzucenia gruzu do pojemników lub wokół śmietnika jego usunięcie zleci Administracja Spółdzielni na koszt ich właściciela.
2)ust. 31 w brzmieniu:
31 Gałęzie i inne przedmioty z ogródków w ich właściciel usuwa we własnym zakresie. W przypadku wrzucenia ich do pojemników lub pozostawienia wokół śmietnika ich usunięcie zleci Administracja Spółdzielni na koszt ich właściciela.

3.W § 10 dodaje się skreśla się ust. 5 i 6 i po ust 7 dodaje się ust. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 w brzmieniu:
8. Trzymanie psów, kotów i innych zwierząt w mieszkaniach jest dopuszczalne, o ile ich właściciele zapewnią im właściwą opiekę i przestrzegają warunki sanitarno – porządkowe, a w szczególności:
a)wyprowadzanie psów z domu na smyczy, a psów obronnych, dużych, agresywnych w kagańcu,
b)zapewnienie takiej opieki zwierzętom pozostawionym w domu, aby nie zakłócały spokoju i nie stwarzały zagrożenia sąsiadom,
c)niepozostawianie zwierząt bez opieki na klatkach schodowych, w piwnicach i na terenach przydomowych.

9. Niedopuszczalne jest spuszczanie psów ze smyczy.

10. Niedopuszczalne jest, aby zwierzęta załatwiały swoje potrzeby fizjologiczne w miejscach niedozwolonych takich jak: piaskownice, klatki schodowe, korytarze, chodniki, trawnikach itp.

11. Osoby posiadające zwierzęta obowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez nie w budynkach, na terenach zielonych, placach zabaw, terenach przydomowych itp.

12. Za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta a szczególnie psy w budynkach i ich otoczeniu oraz na pozostałym terenie Spółdzielni, pełną odpowiedzialność ponoszą ich właściciele.

13. Właściciele psów zobowiązani są posiadać ich aktualne szczepienia.

14. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, osoby posiadające zwierzęta są obowiązane do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących zasad postępowania w razie wystąpienie choroby zakaźnej np. wścieklizny.

15. W celu utrzymania na odpowiednim poziomie stanu sanitarnego, porządkowego, zabrania się na balkonach, w piwnicach i innych pomieszczeniach sprowadzania i hodowli wszelkiego rodzaju zwierząt i ptactwa.

Przepisy prawne w oparciu, o które opracowano niniejszy Regulamin i które mają zastosowanie w przypadku kwestii spornych.

1.Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity Dz. U. z dnia 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami).
2.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami).
3.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. – o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z dnia 2001 r nr 71, poz.733 z późniejszymi zmianami).
4.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. – o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r nr 80 z późniejszymi zmianami).
5.Prawo budowlane z 7 lipca 1994r ( tekst jednolity Dz. z 2003r nr 207 z późniejszymi zmianami).
6.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz. U. z 1999 r nr 205)
7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r nr 109).
8.Kodeks wykroczeń.
9.Kodeks cywilny.
10.Uchwała Rady Miejskiej nr 208 z dnia 21 lutego 2006 r.
11.Statut Spółdzielni.