Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko – Własnościowa

w  J a s t r o w i u

R e g u l a m i n

Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko – Własnościowej

w Jastrowiu

§ 1.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

§ 2.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jastrowiu działa na podstawie Ustawy z dnia 16.09.1982 Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 1995r. nr 54 poz.288 i nr 133, poz. 654, z 1996r. nr 5, poz. 32, nr 24, poz. 110 i nr 43, poz. 189, z 1997r. nr 32, poz. 183, nr 111, poz. 723 i nr 121, poz. 769 i 770, z 1999r. nr 40 poz. 399, nr 60, poz.636, nr 77, poz.874 i nr 99, poz. 1151 ora z 2001r. nr 4, poz. 27 i nr 69 poz. 724) , Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

§ 3.

 1. Członków Rady Nadzorczej i ich zastępców wybiera Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.
 2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna , do Rady Nadzorczej może być wybierana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, upełnomocniona przez osobę prawną.
 3. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu spośród członków Spółdzielni.
 4. Kadencja Rady Nadzorczej 3 letnia biegnie od Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana a kończy się z chwilą wyboru nowej Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.
 5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą wyboru nowych członków Rady w roku, w którym upływa kadencja Rady, nie później jednak niż z końcem tego roku. Przepis ten nie dotyczy wypadku gdy członek Rady Nadzorczej zostanie odwołany przed upływem kadencji.
 6. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach :
 • odwołania większością 2/3 głosów przedstawicieli biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • zrzeczenia się mandatu,
 • ustania członkostwa w Spółdzielni,
 1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat do Rady Nadzorczej wchodzi do końca kadencji wybrany przez Walne Zgromadzenie zastępca członka Rady Nadzorczej, który uzyskał kolejno największa liczbę głosów.
 2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

§ 4.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 • uchwalanie planów gospodarczo – finansowych,
 • nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, w szczególności :
 1. badanie okresowych sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych,
 2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członków,
 3. przeprowadzania kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków.
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz wystąpienia z nich,
 • zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 • rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę bilansu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych miedzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach, do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 • uchwalanie regulaminu Zarządu,
 • uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i wartości początkowej lokali oddanych do użytku,
 • uchwalanie Regulaminu wpływów i wydatków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni,
 • uchwalanie regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,
 • uchwalanie zasad rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz mienia Spółdzielni,
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków na warunkach określonych w Statucie,
 • podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
 • uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw i konserwacji wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
 • uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
 • uchwalanie regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych,
 • skreślony,
 • uchwalanie regulaminu przetargu na ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu oraz odrębnej własności i garaży,
 • realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, o ile nie są sprzeczne z prawem,
 • uchwalanie regulaminu najmu lokali mieszkalnych i garaży oraz zasad ustalania opłat czynszowych za te lokale,
 • uchwalanie regulaminu gospodarki finansowej Spółdzielni,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyboru podmiotu do sprawdzenia sprawozdania finansowego,
 • uchwalanie regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty i konserwacje zasobów mieszkaniowych,
 • uchwalanie regulaminu przetargu na roboty, remonty, zakupy i usługi świadczone na rzecz Spółdzielni,
 • uchwalanie założeń organizacyjno-finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych ,
 • uchwalanie zasad przyznawania garaży,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
 • skreślony,
 • uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
 • uchwalanie regulaminu postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo-usługowe,
 • uchwalanie regulaminu Komisji Rady Nadzorczej,
 • uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu,
 • ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w Sądzie w przypadku gdy Zarząd Spółdzielni wytoczy powództwo o uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia,
 • uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody,
 • uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów i ustalania opłat związanych ze zużyciem wody i odprowadzania ścieków.

§ 5.

 1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 2. Prawo do wglądu we wszystkie dokumenty, księgi i sprawozdania przysługuje Radzie Nadzorczej jako organowi kolegialnemu. Indywidualni członkowie lub grupa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, mogą korzystać z tego prawa , jeśli zostali do tego upoważnieni uchwałą Rady Nadzorczej powierzającej im prowadzenie analiz i badań, których wyniki maja być przedstawione do oceny Rady Nadzorczej.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji, dotyczących wewnętrznych dokumentów, a w szczególności umów, których treść powinna pozostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które Spółdzielnia pozyskuje od jednostek zewnętrznych np. z samorządu terytorialnego, a zawierające pisemne pouczenie o ich poufności.
 4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 9.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 nr 101 , poz. 926) w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.
 5. Przebieg obrad Rady Nadzorczej może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym osoby biorące udział w posiedzeniu powinny być uprzedzone.

§ 6.

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzą ; Przewodniczący, jego Zastępca, Sekretarz i Przewodniczący stałych Komisji Rady.
 2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
 3. Do zakresu działania prezydium Rady Nadzorczej należy ;
 • opracowywanie projektów harmonogramów pracy Rady,
 • koordynowanie pracy Komisji Rady,
 • przygotowywanie posiedzeń obrad Rady,
 1. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.

§ 7.

 1. Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu komisje stałe lub czasowe oraz dokonuje wyboru prezydium komisji.
 2. Komisje działają zgodnie z planem pracy, uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
 3. Wnioski i sprawozdania ze swojej działalności komisje przedkładają Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
 4. Zakres działania Komisji Rady określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 8.

Prezydium i Komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji i nie mogą formułować  wiążących decyzji ani wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.

 

§ 9.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania zwołuje przewodniczący Walnego zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia wyboru Rady Nadzorczej.

 

§ 10.

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – jego Zastępca.
 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.
 4. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad.
 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności połowy składu Rady, określanego Statutem Spółdzielni.
 6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.
 7. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej dobywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania Członków Zarządu oraz członków Prezydium Rady.
 8. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
 9. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą uwzględnia się tylko głosy oddane „ za” i „przeciw” uchwale nie uwzględnia się natomiast głosów wstrzymujących się i nieważnych.
 10. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „ za” i „przeciw” uchwałę uznaje się za niepodjętą.
 11. Rada Nadzorcza może uchylić bez względu na upływ czasu prawomocna uchwałę w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka ze Spółdzielni z powodu zalegania z opłatami za lokal mieszkalny, jeżeli wywiązał się on ze wszystkich zobowiązań finansowych wobec Spółdzielni i złożył stosowny wniosek. Warunkiem podjęcia uchwały jest zameldowanie byłego członka w mieszkaniu Spółdzielni i nie złożenie przez niego do walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu.

 

§ 11.

 1. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.
 2. Rada Nadzorcza zatwierdzając plan gospodarczo-finansowy może określić, które ważniejsze decyzje gospodarcze podejmowane przez Zarząd Spółdzielni wymagają uprzednio zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

 

§ 12.

 1. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr swoich uchwał a także przeprowadza kontrolę ich wykonania.
 2. Dokumentacja posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w biurze Spółdzielni.

§ 13.

Wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie opracowanego i uchwalonego przez nią Regulaminu Wyboru Członków Zarządu.

§ 14.

 1. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą jest możliwe w każdym czasie, ale wymaga uzasadnienia.
 2. Jednocześnie z odwołaniem członka Zarządu, w głosowaniu tajnym, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję odnośnie zachowania lub rozwiązania stosunku pracy z odwołanym członkiem Zarządu.

 

§ 15.

W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka ( członków) Zarządu. W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji członka Zarządu. Po zakończeniu okresu delegowania członkostwo w Radzie Nadzorczej zostaje automatycznie przywrócone.

 

§ 16.

 1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Rady Nadzorczej.
 2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych w których członkowi przysługuje odwołanie do Zebrania Przedstawicieli Członków, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
 3. Protokoły z obrad Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni.
 4. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo przeglądania protokołów Rady z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
 5. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z uchwałami Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
 6. Uprawnienia przewidziane w ust.4 i 5 nie obejmują treści protokołów i uchwał, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych albo tajemnicę handlową.

 

§ 17.

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorstw prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
 3. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:
 • inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi.
 • podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.
 1. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust.3, Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu pełnienia czynności członka tego organu.
 2. Rozstrzygnięcie o uchyleniu zawieszenia, bądź odwołania zawieszonego członka Rady Nadzorczej dokonuje się na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli Członków lub na wniosek Rady Nadzorczej w terminie 6 tygodni zwołuje się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków.

 

§ 18.

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
 2. W razie konieczności, Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 3. Członkowie rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniach ich dotyczących.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących konkurencyjną działalność gospodarczą wobec Spółdzielni. Naruszenie tego zakazu przez członka Rady Nadzorczej stanowi podstawę odwołania z pełnionej funkcji. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki , w których:
 • inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,
 • podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę na świadczenie usług lub dostaw.

W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji – Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić członkowie i pełnomocnicy Zarządy w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

Członkowie Rady Nadzorczej winni powstania szkody w mieniu Spółdzielni ponoszą odpowiedzialność materialną na zasadach określonych w ustawie – Prawo spółdzielcze.

 

§ 19.

 1. Członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę odpowiada za nie osobiście.
 2. Do odpowiedzialności członków Rady mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W przypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono w stosunku do członków Rady Nadzorczej, niezatrudnionych w Spółdzielni kwotę trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia w Spółdzielni za ostatni kwartał.

 

§ 20.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków.

 

 

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni dnia 19.05.2011r. Uchwały Nr 10/2011 .

 

 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu uchwalenia.