Regulamin Wymiany Stolarki Okiennej
 

§ 1

Regulamin obejmuje zasady wymiany okien w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych, którym właścicielem jest Spółdzielnia a lokatorzy posiadają własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu.

§ 2

Zasady wymiany okien dotyczą budynkach oddanych w użytkowanie do 31.12.1991 roku.

§ 3

Przy wymianie okien w budynkach 1 Maja 16 i 18, Słowackiego 19, Mickiewicza 40 i Wojska Polskiego 45 i 47 udział Spółdzielni z funduszu remontowego wynosi 70 % a w pozostałych budynkach 50 % kosztów dla wymiany okna standardowego wg cen zakupu przez Spółdzielnię.

§ 4

Koszty wymiany obejmują:

a) koszty zakupu okien dokonanych przez Spółdzielnię,
b) materiały pomocnicze – pianka montażowa, śruby montażowe, silikony i inne wbudowane w trakcie montażu,
c) koszty zakupu,
d) robocizna ustalona ryczałtowo liczona od montażu jednego okna.

§ 5

Wymiana okien we własnym zakresie może odbywać się:

a) lokator pobiera okna zakupione przez Spółdzielnię i montuje tzw. systemem gospodarczym. Spółdzielnia obciąża lokatora kosztami zakupu i zaopatrzenia w wysokości % ustalonej dla danego bloku,
b) lokator zakupuje i montuje okna przez zakład usługowy i przedstawia fakturę. Spółdzielnia sporządza kalkulację kosztów wg własnych kosztów wymiany okien i na jego podstawie wylicza kwotę do zwrotu lokatorowi,
c) lokator zakupuje okna i montuje we własnym zakresie tzw. systemem gospodarczym. Po przedstawieniu faktury, Spółdzielnia sporządza kalkulację kosztów zakupu okien i wylicza kwotę do zwrotu lokatorowi.

§ 6

Wymianę okien dokonuje się na pisemny wniosek lokatora.

§ 7

Spółdzielnia zakupuje i montuje okna.

§ 8

Wymianę okien warunkuję się brakiem zaległości opłat czynszowych i dokonaniem przedpłaty skalkulowanych kosztów wymiany obciążających lokatora.

§ 9

Po wykonaniu montażu okien Spółdzielnia wystawia dla lokatora fakturę kosztów wymiany w części obciążającej lokatora.

§ 10

Koszty wymiany obciążające lokatora określone w § 2 ust. 1 dotyczą wymiany okien po raz pierwszy w mieszkaniu.

§ 11

Koszty kolejnych wymian obciążają lokatora w wysokości 100 % kosztów wymiany.

§ 12

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 13

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni na posiedzeniu

w dniu 26.11.2004 Nr Uchwały 13/2004.