Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko – Własnościowa

w   J a s t r o w i u

R e g u l a m i n

ZARZĄDU  SPÓŁDZIELNI

  Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko – Własnościowej

w Jastrowiu

 

 

 

§ 1.

Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 1995r. nr 54,poz.288 i nr 133, poz. 654, z 1996r. nr 5, poz. 32, nr 24, poz. 110 i nr 43, poz. 189, z 1997r. nr 32, poz. 183, nr 111, poz. 723 i nr 121, poz. 769 i 770, z 1999r. nr 40, poz.399, nr 60, poz. 636, nr 77,  poz.874 i nr 99, poz.1151 oraz z 2001r. nr 4, poz.27 i nr 69, poz. 724) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. nr 4,poz 27; Dz.U. z 2001 nr 57, poz.601; Dz.U. z 2001r. nr 154, poz.1802; Dz.U. z 2002r. nr 240, poz 2058), Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Zarząd Kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 3.

 1. Zarząd składa się z trzech członków; Prezesa, dwóch zastępców w tym Głównego Księgowego.
 2. Członków Zarządu wybiera na czas nieokreślony i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.

§ 4.

 1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje, z którymi członkami Zarządu będzie nawiązany stosunek pracy.
 2. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.
 3. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 5.

 1. Do zakresu działania Zarządu należy :
 • podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia członków do Spółdzielni,
 • zawieranie umów o budowę lokali,
 • zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
 • zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
 • zawieranie umów o przeniesienie własności lokalu,
 • sporządzanie projektów planów gospodarczo – finansowych,
 • prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 • zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzenia Członków,
 • zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań, w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni,
 • udzielanie pełnomocnictw,
 • współdziałanie z terenowymi organami władzy, administracji samorządowej i państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,
 • zgłaszanie do Rady Nadzorczej Spółdzielni wniosków o wykreślenie lub wykluczenie z rejestru członków Spółdzielni,
 • sporządzanie projektów uchwał przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu Członków i Radzie Nadzorczej,
 • powoływanie komisji inwentaryzacyjnych, przetargowych, odbioru robót i innych,
 • wynajmowanie lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenie opłat,
 • odpisywanie środków finansowych w koszty Spółdzielni do wysokości ustalonej w regulaminie,
 • ustosunkowanie się do zaleceń pokontrolnych,
 • zbywanie lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym w drodze przetargu,
 • prowadzenie przetargów na roboty, remonty, zakupy i usługi świadczone na rzecz Spółdzielni,
 • realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, Rady Nadzorczej.
 1. Zarząd Spółdzielni kieruje działalnością biura Spółdzielni oraz wypełnia rolę pracodawcy w stosunku do pracowników etatowych Spółdzielni w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 2. Zarząd może podejmować uchwały także w innych sprawach w zakresie jego kompetencji.

§ 6.

Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności  Walnemu Zgromadzeniu Członków i Radzie Nadzorczej.

§ 7.

 1. Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.
 2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu lub jego Zastępcę w miarę potrzeb, ale nie rzadziej jak raz w miesiącu.
 3. Prezes Zarządu koordynuje prace Zarządu oraz ustala termin i porządek obrad posiedzeń Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
 5. Zarząd prowadzi rejestr swoich uchwał.
 6. Każda uchwała podjęta przez Zarząd powinna mieć nadany numer, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.
 7. Dokumentacja z posiedzeń Zarządu przechowywana jest w biurze Spółdzielni.

§ 8.

W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym:

 1. członkowie Rady Nadzorczej,
 2. pracownicy Spółdzielni,
 3. inne zaproszone osoby.

§ 9.

 

 1. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, który powinien zawierać:
 2. datę posiedzenia,
 3. nazwiska członków Zarządu i innych osób biorących udział w posiedzeniu,
 4. porządek obrad,
 5. omówienie spraw będących przedmiotem posiedzenia,
 6. treść podjętych uchwał,
 7. spis załączników stanowiących integralna część protokółu.
 8. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy obecni na nim członkowie Zarządu.

§ 10.

 1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają łącznie co najmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

§ 11.

Zarząd może za zgoda Rady Nadzorczej udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§ 12.

Członkowie Zarządu kierują i nadzorują działalność przypisanych im komórek organizacyjnych Spółdzielni zgodnie ze strukturą organizacyjną wprowadzoną Uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 13.

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.
 2. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach ich dotyczących.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
 4. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki w których :
 • inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni , np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,
 • podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.

§ 14.

 1. Członek Zarządu winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę odpowiada za nie osobiście.
 2. Do odpowiedzialności członków Zarządu maja odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników.

W przypadkach, o których przepisy te przewidują górną granice odszkodowania wynosi ono w stosunku do członków Zarządu niezatrudnionych w Spółdzielni kwotę trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Spółdzielni za ostatni kwartał.

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni

dnia 17.04.2013 Uchwały Nr  4 /2013

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.