Regulamin
rozliczania kosztów dostawy wody użytkowej i odprowadzenia ścieków.

1. Celem regulaminu jest ustalenie jednolitych zasad postępowania dla wszystkich lokali przy dokonywaniu rozliczeń kosztów dostawy wody użytkowej i odprowadzenia ścieków.
2. Regulamin ma zastosowanie do rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków dostarczanej dla lokali mieszkalnych i użytkowych objętych opomiarowaniem pomiędzy użytkownikami tych lokali a Spółdzielnią.
3. Określenie pojęć występujących w regulaminie:

a. przez opomiarowanie rozumie się wyposażenie budynku w wodomierze główne a lokale w wodomierze służące do rozliczenia ilości wody pobranej w lokalu,
b. przez okres rozliczeniowy i płatności rozumie się okres 3 miesięcy (kwartał),
c. przez pojęcie lokalu rozumie się zarówno lokal mieszkalny jak i użytkowy.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię od dostawców zewnętrznych.
1.2 Nie mogą być do tych kosztów doliczane koszty utrzymania instalacji wewnętrznej eksploatowanej przez Spółdzielnię. Koszty te są zaliczane do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
1.3 Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków winny być ewidencjonowane i rozliczane w wysokości jakie występują w fakturowaniu przez dostawców.
1.4 Rozliczenie z użytkownikiem lokalu dokonuje się na podstawie odczytów wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach i ceny wody i odprowadzenia ścieków.
1.5 Jeżeli w lokalu nie dokonano odczytu z powodu braku dostępu do rozliczenia przyjmuje się średnie zużycie w poprzednim okresie rozliczeniowym.

2. Rozliczanie kosztów

2.1 Fizyczną jednostką rozliczeniową dla poszczególnych lokali jest:

a. m2 – do rozliczenia wody wg wskazań wodomierzy odczytanych w lokalach,
b. m2 – do rozliczenia odprowadzenia ścieków, dla których ilość określana jest na podstawie ilości odczytanej wody użytkowej w lokalu,
c. m2 – do rozliczenia wody dostarczonej do bloku przez dostawcę,
d. przez pojęcie wody użytkowej rozumie się ciepła i zimną wodę.

3. Ustalanie opłat za dostawę wody do lokali i odprowadzenie ścieków

3.1 Opłaty za dostawę wody i odprowadzenia ścieków do lokali są ustalane zaliczkowo z uwzględnieniem aktualnych cen zakupu oraz średniej ilości wody zużywanej w lokalu.
3.2 Korekty nadwyżek lub niedoborów wpłat dokonuje się po zakończeniu okresu rozliczeniowego na podstawie zużycia w ubiegłym okresie. Niedobór jest korygowany w górę. Nadwyżka powyżej 20% w dół. W uzasadnionych przypadkach na wniosek lokatora nie dokonuje się korekt.
3.3 Obowiązek wnoszenia opłat za dostawę wody i odprowadzenia ścieków do lokalu powstaje z dniem postawienia lokalu przez Spółdzielnię do dyspozycji użytkownika, choćby faktycznie objęcie lokalu nastąpiło po tym dniu.
O dacie postawienia lokalu do dyspozycji użytkownika Spółdzielnia zawiadamia go pisemnie przed tą datą. Obowiązek wnoszenia opłat ustaje z dniem fizycznego opróżnienia lokalu i oddanie kluczy do Spółdzielni.
O dacie postawienia lokalu do dyspozycji Spółdzielni użytkownik jest zobowiązany zawiadomić Spółdzielnię pisemnie przed tą datą.
3.4 Opłaty za dostawę wody i odprowadzenia ścieków wnoszone są na zasadach i terminach ustalonych dla pozostałych składników opłat czynszowych.
3.5 Jeśli faktyczne koszty i wnoszone opłaty na wodę i odprowadzenie ścieków w okresie rozliczeniowym wykazują różnicę to nadwyżkę ewidencjonuje się na przyszły okres rozliczeniowy, natomiast niedobór musi być wpłacony w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania rozliczenia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wypłacenia nadwyżki dla użytkownika lokalu pod warunkiem, że nie posiada on zaległości opłat czynszowych.

4. Użytkowanie wodomierzy i ich odczyt

4.1 Obowiązkiem użytkownika lokalu jest udostępnienie pomieszczeń w celu zamontowania wodomierzy, dokonywania ich odczytów, konserwacji, naprawy, wymiany i kontroli. Osoba dokonująca odczytów, przeglądów serwisowych i kontrolnych musi wylegitymować się dokumentem upoważniającym do prowadzenia w/w czynności, wydanym przez firmę rozliczającą lub Spółdzielnię, osoba powyższa nie ma prawa do pobierania żadnych opłat.
Użytkownik lokalu zobowiązany jest do ochrony wodomierzy przed ich zniszczeniem. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub niewłaściwego działania zobowiązany jest on do niezwłocznego zgłoszenia powyższych faktów administracji Spółdzielni. W przypadku uszkodzeń wszelkie koszty związane z wymianą lub naprawą ponosi użytkownik lokalu.
4.2 Reklamacje dotyczące rozliczenia należy zgłosić w terminie 7 dni od daty wykonania odczytu.
4.3 W przypadku zamiany lub sprzedaży lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, na wniosek zainteresowanych stron można dokonać odczytu.
Użytkownik zwalniający lokal zobowiązany jest uregulowania niedoboru w terminie 7 dni od daty powiadomienia a w przypadku nadwyżki Spółdzielnia jest zobowiązana do jej wypłaty w w/w terminie.
4.4 W przypadku przejęcia nowego lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego lokator ponosi opłaty w wysokości ustalonej z administracją. Wniesione przedpłaty podlegają rozliczaniu.
4.5 Mieszkania nieopomiarowane rozliczane będą wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 roku Dz.U nr 8 poz. 70.
4.6 W przypadku stwierdzenia ingerencji w układzie pomiarowym powodującym zaniżenie wskazań wodomierza za okres udowodniony za zaniżone wskazania użytkownik lokalu będzie rozliczony wg zasad rozliczeń dla mieszkań nieopomiarowanych. Okresem minimalnym jest okres rozliczeniowy, w którym stwierdzono ingerencję.
4.7 Z uwagi na występujący niedobór w rozliczeniach zimnej i ciepłej wody w minionych okresach dla jego ograniczenia przyjmuje się ryczałtowe zwiększenie w wysokości 5% doliczając je do ilości zużytej wody w lokalu tzw. woda gospodarcza.
4.8 Różnica wskazań pomiędzy wodomierzami głównymi a wskazaniami wodomierzy w lokalach, która nie zostanie pokryta w 5% wody gospodarczej doliczana będzie do rozliczeń a nadwyżka będzie odejmowana.
Wielkość doliczeń lub odliczeń ustalana będzie proporcjonalnie do zużycia wody w lokalu.
4.9 Za członków Spółdzielni niedobór może być pokryty z innych dochodów Spółdzielni na zasadach ustalonych przez Radę Nadzorcza Spółdzielni.

Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorcza Spółdzielni w dniu 16.09.2004
Nr Uchwały 7/2004 i obowiązuje od dnia uchwalenia